Tue4/30 Wed5/1 Thu5/2 Fri5/3 Sat5/4 Sun5/5 Mon5/6
Stamina Ride Alana 5:30 AM 50 min
Empowered Ride Sheryl 5:30 PM 50 min
Stamina Ride Jocelyn 6:30 PM 50 min
 
Ride & Shine Hilari 5:30 AM 50 min
Stamina Ride Sheryl 7:00 AM 50 min
Empowered Ride Sheryl 4:30 PM 50 min
Empowered Ride Dylan 6:30 PM 50 min
 
Ride & Shine Laura 5:30 AM 50 min
Throwback Thursday Jocelyn 5:30 PM 50 min
 
Empowered Ride Sheryl 7:00 AM 50 min
Happy Hour Ride Jocelyn 5:00 PM 50 min
 
Empowered Ride Jocelyn 8:30 AM 50 min
Empowered Ride Jocelyn 9:45 AM 50 min
 
Stamina Ride Alana 8:30 AM 50 min
Stamina Ride Jocelyn 9:45 AM 50 min
 
Ride & Shine Laura 5:30 AM 50 min
Empowered Ride Sheryl 8:30 AM 50 min
HIIT Ride Dawn 4:30 PM 50
Empowered Ride SDawn 5:30 PM 50 min